Незалежний інформаційно-освітній ресурс
Сьогодні 15 травня 2021 року
контакти
haidamaka@ukr.net
ICQ: 165311012
Внесок на розбудову
Гаманці web-money:
гривні - U120839574248 долари - Z638725061953
євро - E197392062209
Партнери сайту
Блог про митецтво, науку та подорожі
Жертводавці
лічилка
Козацька геральдика - Примітки

Примітки:

 1. Buben M. Heraldika.- Praha, 1986.- С.26; Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия.- М., 2005.- С.50-51.
 2. Жефарович Х. Стематография.- София, 1986; Изображениj оружиj илирических. Стематографиja.- Нови Сад, 1961; Реєстр Війська Запорозького 1649 року.- К., 1995.
 3. Znamierowski A. Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium.- Warszawa, 2003.- C.27.
 4. Однороженко О. Князівські печатки Волині XV–XVII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства.- Нова серія.- Том X.- Харків, 2004.- С.289-306.
 5. Szymański J. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego.- Warszawa, 1993.
 6. Siebmacher J. Grosses und allgemeines Wappenbuch.- A: Geschichte der Heraldik.- Nürnberg, 1890.
 7. Однороженко О. Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького. Дисертація ... кандидата історичних наук.- Харків, 2003.- C.7-8.
 8. Соболева Н. Российская городская и областная геральдика XVІII–XIХ веков.- М., 1981.- C.15.
 9. Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник.- СПб., 1912.
 10. Szymański J. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku.- Warszawa, 2001.
 11. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760 – 1830.- К., 1996.- С.39; Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України.- К., 2004.- C.50-52.
 12. Archiwum Głόwne Akt Dawnych w Warszawie, Extranea IX: Polen, n.59, vol.90.
 13. Центральний державний історичний архів України у місті Києві, ф.221, оп.1, спр.20, арк.1.
 14. Гречило А. Затверження гербів міст Правобережної України в 1791–1792 роках.- К.–Львів, 1997.- С.16.
 15. Архив Юго-Западной России.- Часть 5.- Том 1: Акты о городах. 1432–1798.- Киев, 1869.- С.87.
 16. Корпус магдебурзьких грамот українським містам.- К., 2000.- С.49.
 17. Архив Юго-Западной России.- Часть 7.- Том 3: Акты о заселении Юго-Западной России XVI – XVIII веков.- Киев, 1905.- С.299.
 18. Архив Юго-Западной России.- Часть 8.- Том 5: Акты об украинской администрации XVI – XVII веков.- Киев, 1910.- С.260.
 19. Гречило А. Українська міська геральдика.- К., 1998.- С.49; Савчук Ю. Українське міське прапорництво в історичній перспективі (нотатки з архівних та музейних студій) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць.- Число 4.- Частина 1.- К., 2000.- С.294.
 20. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України, Інститут рукописів, ф.1, спр.52618.
 21. Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Książąt Sanguszków, Teka X.
 22. Слабченко М. Паланкова організація Запорізьких Вольностей // Праці Коміссії для виучування історії Західньо-Руського та Українського права.- Том VI.- К., 1929.- С.172; Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорізької // Праці Коміссії для виучування історії Західньо-Руського та Українського права.- Том III.- К., 1927.- С.204-213.
 23. Слабченко М. Соціально-правова організація...- C.329.
 24. Дѣйствія презѣльной и отъ начала поляковъ крвавшой небывалой брани Богдана Хмелницкого, гетмана запорожского, съ поляки ... въ градѣ Гадячу, трудомъ Григорія Грабянки собранная ... Року 1710.- Кіевъ, 1854.- C.21-22.
 25. Грушевський М. Історія України-Руси.- Том VII.- К., 1996.- C.144-145, 152-160; Щербак В. Українське козацтво. Формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVІІ ст.- К., 2000.- C.69-70.
 26. Żrόdła dziejowe.- Tom IX.- Warszawa, 1898.- C.206-207.
 27. Грушевський М. Історія України-Руси.- Том VII.- C.155.
 28. Однороженко О. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець ХVІ – ХVІІІ ст.).- Харків, 2003.- C.24.
 29. Вѣршѣ на жалосный погребъ зацного рыцера Петра Конашевича Сагайдачного.- Киев, 1622.
 30. Літопис Самовидця.- К., 1971.
 31. Собраніе историческое, изъ книгъ древняго писателя Александра Гвагнина и изъ старихъ рускихъ вѣрнихъ лѣтописей Абшитованнимъ полковимъ обознимъ Стефаномъ Василиевимъ синомъ Лукомскимъ сочиненное в малороссійскомъ городѣ Прилукѣ 1770 году // Летопись Самовидца.- Киев, 1878.- C.349-350.
 32. Однороженко О. Українські...- C.25-26.
 33. Однороженко О. Державна...- C.79-80.
 34. Дѣйствія презѣльной ... брани...- C.1-2.
 35. Крип’якевич І. З козацької сфрагістики // Записки Наукового товариства ім. Шевченка.- Том CXXIII–CXXIV.- Львів, 1917.- C.11-12; Нос С. Ряд универсалов оборонных, данных гетьманами мещанам города Чернигова // Черниговские губернские ведомости.- Чернигов, 1861.- C.92.
 36. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663–1713).- К., 2004.- C.95; Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией.- Том VII.- СПб., 1880.- C.84, 154.
 37. AGAD, Zbiόr dokumentόw papierowych, Sygn.3973; Ситий І. Україно-молдавська печатка // Знак.- 1999.- Ч.18.- С.10.
 38. Дядиченко В. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст.- К., 1959.- C.182.
 39. Однороженко О. Українські...- C.184-185.
 40. О перемене прежней запорожской печати // Гербовед.- 1914.- №5.- C.74.
 41. Маслійчук В. „Шляхетськість” слобідсько-української козацької старшини другої половини ХVIІ – ХVIІІ століть (онмастика, геральдика, генеалогія) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка.- Том СCXL.- Львів, 2000.- С.236-246; Когут З. Російський централізм...- С.39; Когут З. Коріння ідентичності...- C.46-61.
 42. Єремєєв І. Герби гетьманів України.- К., 1998.
 43. APK, Archiwum Książąt Sanguszków, Teka XXII, Plik 4.
 44. Реєстр Війська Запорозького 1649 року.- C.22.
 45. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга.- Львів, 1995.- C.450.
 46. Дашкевич Я. Хмельникіана // Знак.- 1996.- Ч.11.- C.5.
 47. Сварник І. Герб Богдана Хмельницького // Клейноди.- Том I.- К.–Львів, 1991; Луценко А. Проблематика історії виникнення гетьманських гербів // Академія.- 1995.- Ч.2.
 48. Реєстр Війська Запорозького 1649 року.- C.22.
 49. Kojalowiecz W. Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.- Krakόw, 1897.
 50. Niesiecki K. Korona Polska.- Том I.- Lwów, 1728.
 51. Центральний державний історичний архів України у місті Львові, ф.132, оп.1, спр.365, арк.2 зв.; спр.366, арк.2 зв.; спр.367, арк.2 зв.; спр.368, арк.2 зв., 4 зв., 6 зв., 8 зв., 10 зв., 12 зв., 14 зв., 16 зв., 18 зв.
 52. ЦДІАК, ф.220, оп.1, спр.166, арк.1; Крип’якевич І. З козацької сфрагістики...- C.9-10.
 53. AGAD, Pap.42/81; Pap.42/82; Pap.42/98.
 54. Бантыш-Каменский Д. История Малой России.- Часть 1.- М., 1822.- Табл.
 55. Там же.- С.350.
 56. НБУ, ІР, ф.1, спр.50456; спр.50900.
 57. AGAD, Pap.42/77.
 58. Білецький П. Український портретний живопис.- К., 1969.- С.107.
 59. НБУ, ІР, ф.1, спр.55287; спр.56272.
 60. НБУ, ІР, ф.1, спр.52830; спр.52831; спр.56300; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.155, арк.3; спр.168, арк.4; спр.376, арк.4.
 61. НБУ, ІР, ф.1, спр.53765; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.19976, арк.15 зв., 100 зв.
 62. Володарі гетьманської булави.- К., 1995.- C.255.
 63. Діарій гетьмана Пилипа Орлика, опрацьований до друку Яном Токаржевським-Карашевичем.- Варшава, 1936.- C.36.
 64. НБУ, ІР, ф.1, спр.50803; спр.62058; ф.61, спр.1072, арк.1 зв.; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.1184, арк.2.
 65. Малороссийский гербовник.- C.104.
 66. Niesiecki K. Herbarz Polski.- Том V.- Lipsk, 1840.- C.452.
 67. Jaworski S. Echo głosu wołającego na puszczy.- Czernichów, 1689; Kroll W. Heraldische Dichtung bei den Slaven. Mit einer Bibliographie zur Rezeption der Heraldik und Emblematik bei den Slaven (XVI – XVIII Jahrhundert) // Opera Slavica. Neue Folge.- Band VII.- Wiesbaden, 1986.- C.114.
 68. Малороссийский гербовник.- C.104.
 69. Грушевський М. Ілюстрована історія України.- К., 1992.- C.380.
 70. Там же.- С.387.
 71. Січинський В. Гравюри на честь Мазепи і гравіровані портрети гетьмана // Мазепа.- Том І.- Варшава, 1939.- С.145.
 72. Смаль-Стоцький Р. Санктуаріум Мазепи // Мазепа.- Том II.- Варшава, 1939.- С.36-37.
 73. Січинський В. Гравюри...- С.151.
 74. Величко С. Літопис.- Том II.- К., 1991.- C.345.
 75. Січинський В. Гравюри...- С.147.
 76. Siebmacher J. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 1.3.3: Die Fürsten des Heiligen Römischen Reiches.- Nürnberg, 1887.- C.161.
 77. НБУ, ІР, ф.160, спр.704.
 78. Когут З. Російський централізм...- С.39; Когут З. Коріння ідентичності...- C.52.
 79. Обчислення на основі: Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник.- СПб., 1912; Ситий І. Козацькі печатки Гетьманщини (середина XVII–XVIII ст.). За матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського. Дисертація ... кандидата історичних наук.- К., 2002; Ситий І. Печатки військових канцеляристів // Знак.- 2003.- Ч.29.- С.2-3; Ситий І. Печатки сотенної старшини, товаришів та канцеляристів // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць.- Число 4.- Частина 1.- К., 2000.- С.214-260; та архівних матеріалів розшуканих автором.
 80. Липинський В. Україна на переломі. 1657–1659: Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ столітті.- Відень, 1920.
 81. Малороссийский гербовник.- C.27.
 82. НБУ, ІР, ф.1, спр.52233; спр.52242.
 83. Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини // Родовід.- 1997.- Ч.15.- С.109.
 84. Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники Юго-Западного края.- Выпуск І.- Киев, 1899.- С.6-7.
 85. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.616, арк.14.
 86. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.1044, арк.19 зв.
 87. Малороссийский гербовник.- C.104.
 88. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.6688, арк.6; спр.7059, арк.41 зв.
 89. НБУ, ІР, ф.1, спр.53367; спр.53369; спр.53374; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.616, арк.11; спр.618, арк.65; спр.664, арк.3; спр.5002, арк.65, 93; спр.19976, арк.3 зв., 19 зв., 26 зв., 29 зв., 121 зв.
 90. НБУ, ІР, ф.1, спр.50475.
 91. Малороссийский гербовник.- C.55.
 92. Ситий І. Печатки сотенної старшини...- С.220.
 93. НБУ, ІР, ф.2, спр.13960-13964; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.124, арк.4; спр.1290, арк.9 зв.; спр.16884, арк.4.
 94. Малороссийский гербовник.- C.107.
 95. НБУ, ІР, ф.1, спр.52632; спр.52640; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.168, арк.3; спр.12913, арк.37 зв., 49; ф.108, оп.2, спр.1254, арк.35; спр.1559, арк.3.
 96. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.190, арк.45 зв.
 97. НБУ, ІР, ф.2, спр.22665.
 98. Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини...- С.101, 109.
 99. НБУ, ІР, ф.1, спр.56243.
 100. Szymański J. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego.- Warszawa, 1993.
 101. Paprocki B. Gniazdo cnoty skąd herby rycerstwa sławnego Krόlestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego y inszych panstw początek swoy maia.- Krakόw, 1578; Paprocki B. Herby rycerstwa Polskiego.- Krakόw, 1584.
 102. Kojalowiecz W. Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.- Krakόw, 1897; Okolski S. Orbis Polonus.- Tomus I–III.- Cracoviae, 1641–1645; Niesiecki K. Korona Polska.- Тоm I–IV.- Lwów, 1728–1743; Niesiecki K. Herbarz Polski.- Том І–Х.- Lipsk, 1839–1845.
 103. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.169, арк.4; спр.302, арк.3 зв.
 104. НБУ, ІР, ф.2, спр.14012.
 105. НБУ, ІР, ф.1, спр.56888; спр.56890.
 106. Малороссийский гербовник.- C.36.
 107. Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини...- С.101.
 108. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.1387, арк.5 зв.
 109. НБУ, ІР, ф.1, спр.52273; спр.52294; спр.53329; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.433, арк.17, 42; спр.506, арк.1, 2; спр.508, арк.6; спр.616, арк.84; спр.888, арк.19; спр.932, арк.7; спр.953, арк.5.
 110. НБУ, ІР, ф.1, спр.52221.
 111. НБУ, ІР, ф.1, спр.52650.
 112. НБУ, ІР, ф.1, спр.56874.
 113. НБУ, ІР, ф.1, спр.50853; спр.50960; спр.50962; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.413, арк.5.
 114. Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник.- СПб., 1912.
 115. НБУ, ІР, ф.1, спр.56279; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.126, арк.30, 32.
 116. НБУ, ІР, ф.2, спр.22039; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.2789, арк.40; спр.2925, арк.6; спр.3419, арк.33; спр.3603, арк.10; спр.3792, арк.5; спр.3856, арк.13; спр.3884, арк.13; спр.4092, арк.6; спр.5116, арк.3; спр.5493, арк.4; спр.12377, арк.6.
 117. Niesiecki K. Korona Polska.- Тоm I.- Lwów, 1728.
 118. Niesiecki K. Herbarz Polski.- Том ІV.- Lipsk, 1840.- C.262
 119. Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник.- СПб., 1912.
 120. Інформація на основі „Малороссийского гербовника” та архівних розшуків.
 121. Те саме.
 122. Те саме.
 123. Cоловjев А. Постанак илирске хералдике и породица Охмућeвић // Гласник Скопского Наућного Друштва.- Књ12.- Скопље, 1928.
 124. Лукомский В. Что скрыто под замком в гербе Милорадовичей // Гербовед.- 1913.- №2.
 125. Інформація на основі „Малороссийского гербовника” та архівних розшуків.
 126. Багдасаров Р. Свастика: священній символ.- М., 2001; Рыбаков Б. Язычество Древней Руси.- М., 1988.
 127. Однороженко О. Територіальна геральдика Слобідської України козацької доби (друга половина ХVІІ – середина ХVІІІ ст.).- Харків, 2002.- C.56.
 128. Малороссийский гербовник.- C.24.
 129. Там же.- С.47.
 130. Там же.- С.100-101.
 131. Там же.- С.114.
 132. Там же.- С.140.
 133. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.19973, арк.50.
 134. Малороссийский гербовник.- С.194.
 135. Однороженко О. Українські...- C.180-181.
 136. Codex epistolaris Vitoldi.- Krakόw, 1882.- n.35.
 137. НБУ, ІР, ф.61, спр.1101, арк.1 зв.; ЦДІАК, ф.220, оп.1, спр.126, арк.2.
 138. Kojalowiecz W. Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.- С.277.
 139. Wittyg W. Nieznana szlachta polska i jej herby.- Krakόw, 1908.- С.360.
 140. НБУ, ІР, ф.2, спр.20865.
 141. НБУ, ІР, ф.2, спр.13989.
 142. Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини...- С.106.
 143. НБУ, ІР, ф.2, спр.13981.
 144. Там же.
 145. Там же.
 146. ЦДІАК, ф.2218, оп.1, спр.3, арк.3.
 147. Там же.
 148. Ситий І. Печатки сотенної старшини...- С.229.
 149. ЦДІАК, ф.220, оп.1, спр.253, арк.1; ЦДІАЛ, ф.52, оп.3, спр.188, арк.1467.
 150. Малороссийский гербовник.- C.179.
 151. Маслійчук В. Козацька старшина Cлобідських полків другої половини ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст. Дисертація ... кандидата історичних наук.- Харків, 2001; Маслійчук В. Козацька старшина Слобідських полків другої половини ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст.- Харків, 2003; Маслійчук В. Козацька старшина Харківського слобідського полку 1654 – 1706 років.- Харків, 1999.
 152. Маслійчук В. „Шляхетськість”...- С.239-244.
 153. Там же.- С.237-238.
 154. Лукомский Г. Старинные усадьбы Харьковской губернии.- Пг., 1917.- Табл.
 155. Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи.- Часть V.- СПб., 1799.- C.118.
 156. Степовик Д. Українська графіка ХVІ – ХVІІІ ст.- К., 1982.- C.220.
 157. Однороженко О. Територіальна геральдика Слобідської України...- C.12.
 158. Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи.- Часть VI.- СПб., 1799.- C.110.
 159. Винклер П. Русская геральдика.- Выпуск III.- СПб., 1894.- C.140.
 160. ЦДІАК, ф.1721, оп.1, спр.13, арк.39, 43, 49, 50, 58.
 161. Малороссийский гербовник.- C.73.
 162. Намогильна плита Григоія Квітки-Овнов’яненка.
 163. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.7929, арк.3 зв.
 164. Niesiecki K. Korona Polska.- Тоm II.- Lwów, 1733.- C.741.
 165. Смоленський В. Символіка Переяславщини та Слобожанщини // Пам’ятки України.- 1991.- №3.- C.52.
 166. Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи.- Часть X.- СПб., 1836.- C.112; Винклер П. Русская геральдика.- Выпуск III.- C.161.
 167. Багалій Д. Історія Слобідської України.- Харків, 1993.- C.59.
 168. Niesiecki K. Korona Polska.- Тоm IV.- Lwów, 1743.- C.633.
 169. Ornowski I. Bogaty wirydarz.- Kijów, 1705.- C.1.
 170. Багалей Д., Миллер Д. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905).- Том I: XVII–XVIII века.- Харьков, 1993.- C.557.
 171. Ornowski I. Bogaty wirydarz.- C.4, 50, 98.
 172. Kojalowiecz W. Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.- C.4-6; Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі.- Мінск, 1999.- C.90-91.
 173. Полное собрание русских летописей.- Том XVI.- М., 1889; Том XVII.- М., 1907; Том XXXII.- М., 1975; Том XXXV.- М., 1980.
 174. ПСРЛ.- Том XXXV.- С.145.
 175. Kronika Polska Marcina Bielskiego nowo przez Joachima Bielskiego syna jego wydana.- Kraków, 1597.
 176. Gwagnin A. Sarmatiae europeae descriptio.- Cracoviae, 1578; Gwagnin A. Kronika Sarmacyey europejskiej.- Kraków, 1611.
 177. Kojalowiecz W. Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.- C.2.
 178. Там же.- С.90.
 179. Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорізької // Праці Коміссії для виучування історії Західньо-Руського та Українського права.- Том III.- К., 1927.
 180. ЦДІАК, ф.229, оп.1, спр.227, арк.205 зв.; спр.228, арк.30 зв., 31 зв., 35 зв., 51 зв.
 181. ЦДІАК, ф.229, оп.1, спр.21, арк.153 зв., 159 зв.
 182. ЦДІАК, ф.229, оп.1, спр.228, арк.21 зв.
 183. ЦДІАК, ф.229, оп.1, спр.248, арк.12 зв., 86 зв., 98 зв., 100 зв.
 184. Паталах О. До питання про герб Костя Гордієнка // Четверта наукова геральдична конференція.- Львів, 1994.- C.59-60.
 185. Znamierowski A. Herbarz rodowy. Kompendium.- Warszawa, 2004.- C.136.
 186. Однороженко О. Українські...- C.180-181.
 187. Niesiecki K. Herbarz Polski.- Том VI.- C.559.
 188. НБУ, ІР, ф.1, спр.50449; спр.50469; ЦДІАК, ф.2218, оп.1, спр.3, арк.2 зв.
 189. Альбовский Е. Харьковские казаки. Вторая половина XVII века.- СПб.,1914.- C.127.
 190. Дядиченко В. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст.- К., 1959.
 191. Слабченко М. Малороссийский полк в административном отношении.- Одесса, 1909.- C.92.
 192. Крип’якевич І. З пограничної українсько-російської переписки // Записки Наукового товариства ім.Шевченка.- Том CL.- Львів, 1928.- C.91.
 193. НБУ, ІР, ф.61, спр.751; спр.1143; ф.136, спр.51; ф.160, спр.714; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.106, арк.3.
 194. Слабченко М. Малороссийский полк...- C.99.
 195. Там же.- С.300.
 196. НБУ, ІР, ф.137, спр.51.
 197. Права за якими судиться малоросійський народ. 1743.- К., 1997.- C.99.
 198. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.1034, арк.3 зв.; спр.1407, арк.6, 7.
 199. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.16660, арк.3 зв.
 200. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.3764, арк.8 зв., 10 зв.; спр.3794, арк.6 зв.; спр.4386, арк.3;
 201. спр.4562, арк.12; спр.4810, арк.29; спр.4939, арк.59; спр.4989, арк.7. ЦДІАК, ф.59, оп.1, спр.654, арк.287; спр.699, арк.111.
 202. ЦДІАК, ф.64, оп.1, спр.207, арк.2 зв.; спр.355, арк.9 зв.; спр.358, арк.3 зв.; спр.372, арк.14.
 203. ЦДІАК, ф.98, оп.2, спр.270, арк.22, 388; спр.333, арк.300; спр.336, арк.36.
 204. Слабченко М. Малороссийский полк...- C.307.
 205. Однороженко О. Українські...- C.191-214.
 206. Савчук Ю. Українське міське прапорництво в історичній перспективі (нотатки з архівних та музейних студій) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць.- Число 4.- Частина 1.- К., 2000.- С.261-299.
 207. ЦДІАК, ф.269, оп.1, спр.1723, арк.4.
 208. ЦДІАК, ф.51, оп.1, спр.1825, арк.5.
 209. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.9780.
 210. Однороженко О. Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького.- C.127-128.
 211. ЦДІАК, ф.98, оп.2, спр.270, арк.386 зв., 433 зв., 464 зв., 500 зв.; спр.307, арк.137
 212. зв. Малороссийский гербовник.- C.104.
 213. НБУ, ІР, ф.137, спр.6, арк.3; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.1108, арк.41, 45; спр.19973, арк.198, 200; ф.98, оп.1, спр.49, арк.116, 146; оп.2, спр.307, арк.139; спр.333, арк.194.
 214. Слабченко М. Паланкова організація...- C.206-208.
 215. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси.- C.575.
 216. Там же.- С.576.
 217. ЦДІАК, ф.229, оп.1, спр.236, арк.12 зв., 14 зв.; спр.238, арк.18 зв., 72 зв., 84 зв.
 218. ЦДІАК, ф.64, оп.1, спр.421, арк.15 зв.
 219. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси.- C.575-576.
 220. Kochowski W. Historya panowania Jana Kazimierza.- Tom 1.- Poznań, 1840; Twardowski S. Wojna domowa.- Calissii, 1681.
 221. Дашкевич Я. Армянские общественные печати на Украине (XVI – XVIII веков) // Вестник Матенадарана.- Выпуск XI.- Ереван, 1974; Дашкевич Я. Армянские частные печати на Украине (XIV – XVIII веков) // Вестник Матенадарана.- Выпуск XIII.- Ереван, 1980; Дашкевич Я. Емблематика та символіка вірменів України ХІV – ХVІІІ століть // Записки Наукового товариства ім. Шевченка.- Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.- Том CCXXXI.- Львів, 1996.- С.258-277; Дашкевич Я. К средневековой сфрагистике армян Украины // Вестник Матенадарана.- Выпуск XV.- Ереван, 1986; Дашкевич Я. Кам’янець-Подільський ХVІ – ХVІІІ ст.: місто трьох гербів // Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках.- Львів, 2003.- С.75-94; Токарев С. Религия в истории народов мира.- М., 1986.- C.486.
 222. Альбовский Е. Харьковские казаки.- C.127.
 223. Однороженко О. Українські...- C.153-156.
 224. Багалій Д. Історія Слобідської України.- Харків, 1993.- C.84; Маслійчук В. Козацька старшина Cлобідських полків другої половини ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст. Дисертація кандидата історичних наук.- Харків, 2001.- C.183.
 225. “О учинении в слободские полки и регулярные роты на знамена гербов” // Гербовед.- 1914.- №6-7.- C.98.
 226. ЦДІАК, ф.1725, оп.1, спр.28, арк.16-20.
 227. “О учинении...”.- C.100.
 228. Там же.- C.90-96.
 229. Іванов В. Прапори слобідських полків // Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімедесятої річниці життя та п’ятидесятих роковин наукової діяльності.- К., 1927.- C.747.
 230. “О учинении...”.- C.106.
 231. Однороженко О. Українські...- C.153-155.
 232. Гусев А. Харьков – его прошлое и настоящее.- Харьков, 1902.- C.11.
 233. Гошко Т. Проблеми надання магдебургського права містам України (історіографія питання) // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність).- Рівне, 1993.- С.4.
 234. Багалій Д. Магдебурське право на Лівобічній Україні // Розвідки про міста та міщанство на Україні-Руси в ХV – ХVІІІ ст.- Часть II.- Львів, 1904.- C.415.
 235. Слабченко М. Малороссийский полк.- C.130.
 236. Там же.- C.130.
 237. Кистяковский А. Права, по которым судится малороссийский народ.- Киев, 1879; Права за якими судиться малоросійський народ. 1743.- К., 1997; Статути Великого князівства Литовського у III томах. Том II: Статут Великого князівства Литовського 1566 року.- Одеса, 2004; Статути Великого князівства Литовського у III томах. Том III: Статут Великого князівства Литовського 1588 року.- Одеса, 2004; Румянцева В. Роль І Литовского Статута в развитии геральдики на Украине // Первый Литовский Статут 1529 года. Материалы республиканской научной конференции, посвященной 450-летию Первого Статута.- Вильнюс, 1982.- С.74-78.
 238. Корпус магдебурзьких грамот.- С.49; НБУ, ІР, ф.1, спр.53203; спр.53205; спр.53206; спр.53208-53226; спр.53229; спр.53232-52234; спр.55661; ф.2, спр.14005; спр.14663; спр.27745; ф.84, спр.86, арк.1; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.19973, арк.248 зв.; ф.59, оп.1, спр.1071, арк.77; ф.64, оп.1, спр.111, арк.4 зв.
 239. НБУ, ІР, ф.1, спр.50453; спр.50454; спр.50740; спр.50475; спр.50477; спр.50480; спр.50509; спр.50696; спр.50728; спр.50751; спр.53601; спр.53603; спр.53604; спр.53583; спр.54605; спр.55351; спр.56337.
 240. НБУ, ІР, ф.1, спр.50683; спр.65734; спр.65735; спр.66915; спр.66916; спр.66918.
 241. НБУ, ІР, ф.2, спр.20759; ЦДІАК, ф.62, оп.1, спр.3, арк.14, арк.16, арк.37 зв., арк.39 зв., арк.43 зв.; спр.9, арк.1 зв.; ф.221, оп.1, спр.12, арк.4, 5.
 242. НБУ, ІР, ф.1, спр.50669; спр.50671; спр.50675; спр.52196; спр.52198; спр.52200; спр.52211; спр.52248; спр.53259; спр.53302; спр.62010; спр.62020; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.34, арк.10; спр.47, арк.5; спр.204, арк.46; спр.231, арк.7; спр.264, арк.43; спр.432, арк.9 зв., арк.12; спр.502, арк.5, 10; спр.512, арк.98; спр.1047, арк.32; спр.1177, арк.16; ф.220, оп.1, спр.184, арк.1.
 243. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.265, арк.19 зв.; спр.393, арк.4 зв.; спр.15383, арк.18 зв.; спр.15957, арк.3 зв.; спр.16004, арк.55 зв.; ф.59, оп.1, спр.654, арк.295 зв.; спр.699, арк.252, 287 зв.; спр.3757, арк.21; спр.5368, арк.1; спр.7996, арк.2 зв.; спр.8476, арк.50 зв., 52 зв.; спр.8709, арк.1; ф.75, оп.1, спр.38, арк.9.
 244. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.1108, арк.32; спр.19973, арк.243 зв.; ф.64, оп.1, спр.259, арк.2; ф.98, оп.2, спр.333, арк.139 зв., 182 зв., 242 зв., 300 зв., 336; спр.336, арк.18, 36, 81.
 245. НБУ, ІР, ф.1, спр.50944; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.121, арк.128; спр.125, арк.10 зв., 17 зв., 23 зв., 63 зв., 94 зв.; спр.126, арк.118, 135; спр.798, арк.4 зв., 9 зв.; спр.1146, арк.8; спр.1366, арк.20; спр.3244, арк.17; спр.3587, арк.1.
 246. НБУ, ІР, ф.1, спр.54349; спр.57639; спр.57640; спр.57641; спр.57648; спр.57649; спр.57650; спр.57654; спр.57775; спр.57776.
 247. Грушевський М. Ілюстрована історія України.- С.328.
 248. НБУ, ІР, ф.1, спр.50790; спр.50962; спр.57752; спр.66359; ф.160, спр.730, арк.2; ЦДІАК, ф.221, оп.1, спр.54, арк.9.
 249. НБУ, ІР, ф.1, спр.50444; спр.50451; спр.52452; спр.52614; спр.52620; спр.55356; спр.62467; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.142, арк.3.
 250. Корпус магдебурзьких грамот.- С.61; НБУ, ІР, ф.1, спр.52595.
 251. Опис Новгород-Сіверського намісництва.- С.106; Ситий І. Міські печатки Лівобережної України ХVІІ–ХVІІІ ст. зі збірки Чернігівського історичного музею ім. Тарновського.- Каталог.- Львів–Чернігів, 1995.- C.12-13.
 252. Однороженко О. Українські...- C.105-152.
 253. ЦДІАК, ф.98, оп.2, спр.270, арк.411 зв., 429 зв., 485 зв.; спр.333, арк.27 б зв.
 254. НБУ, ІР, ф.2, спр.14515.
 255. НБУ, ІР, ф.2, спр.14504; спр. 14516.
 256. Ситий І. Міські печатки...- С.10-11.
 257. Niesiecki K. Korona Polska.- Том I–IV.- Lwów, 1728 – 1743.
 258. Ситий І. Печатки міських урядовців ХVІІ – ХVІІІ ст. (зі збірки Чернігівського історичного музею ім. Тарновського // Знак.- 1999.- Ч.19.- С.2-3.
 259. НБУ, ІР, ф.1, спр.55350; ф.61, спр.1157; спр.1235; спр.1236; ЦДІАК, ф.64, оп.1, спр.12, арк.2 зв.
 260. НБУ, ІР, ф.1, спр.58087; спр.58090.
 261. ЦДІАК, ф.64, оп.1, спр. 464 б, арк.2.
 262. НБУ, ІР, ф.1, спр.54481, арк.89 зв.; ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.125, арк.99 зв.
 263. ЦДІАК, ф.1775, оп.1, спр.2, арк.199 зв.
 264. Ситий І. Міські печатки...- С.12-13.
 265. НБУ, ІР, ф.2, спр.14617; спр. 14641.
 266. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси.- C.575-576.
 267. Рыбаков Б. Язычество древних славян.- М., 2002.
 268. НБУ, ІР, ф.2, спр.14582.
 269. ЦДІАК, ф.59, оп.1, спр.3464, арк.3; ф.64, оп.1, спр.225, арк.22; спр.340, арк.30 зв.; ф.98, оп.2, спр.270, арк.195 зв., 356 зв., 460 зв.; спр.333, арк.138 зв.; спр.336, арк.15, 51, 56.
 270. ЦДІАК, ф.98, оп.2, спр.270, арк.291, 302, 354 зв., 412 зв., 413 зв., 458 зв., 463 зв.; спр.307, арк.89 зв.; спр.333, арк.42 зв., 298 зв.; спр.336, арк.70.
 271. ЦДІАК, ф.98, оп.2, спр.288, арк.11 зв.; спр.307, арк.47 зв.
 272. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.19973, арк.257; ф.98, оп.2, спр.333, арк.154 зв.; спр.336, арк.38 зв.
 273. ЦДІАК, ф.72, оп.2, спр.22, арк.19.
 274. НБУ, ІР, ф.1, спр.50787.
 275. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.19973, арк.220 зв.; ф.98, оп.2, спр.270, арк.410 зв., 466 зв.; спр.333, арк.27 а.
 276. Однороженко О. Українські...- C.105-152.
 277. Gumowski M. Herby miast polskich.- Warszawa, 1960; Gumowski M. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku.- Toruń, 1960; Adamczewski M. Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku.- Warszawa, 2000; Seroka H. Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku.- Warszawa, 2002.
 278. Цітоў А. Вольныя беларускія месты.- Мінск, 1996; Цітоў А. Гарадская геральдыка Беларусі.- Мінск, 1989; Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі.- Мінск, 1993; Цітоў А. Радзівілаўская сімволіка ў мескіх гербах // Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках.- Львів, 2003.- С.257-264; Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі.- Мінск, 1999.
 279. Lind R. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn.- Wien, 1885; Ströhl H. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn.- Wien, 1904.
 280. Čarek J. Mĕstske znaky v českých zemich.- Praha, 1985; Lauda J. Znaky česko-slovenských mĕst.- Praha, 1975; Liška K. Mestske znaky s ozdobami.- Praha, 1989; Pelant J. Znaky a pečetĕ západočeských mĕst a mĕsteček.- Plzeň, 1985; Přibyl A., Liška K. Znaky a pečetĕ středočeských mĕst.- Praha, 1975; Ruda V. Znaky severočeských mĕst.- Most, 1970.
 281. Однороженко О. Українські...- C.198-214.
Донщина і далі на схід
Східна Слобожанщина
Книга про Стародубщину
Лужицькі серби
Підляський архів
Джерела
Цікава стаття

1247 року угорський король Бейла IV надав своєму зятеві руському князю Ростиславу (син пізніше канонізованого за мученицьку смерть в Орді Михайла Чернігівського та сестри Данила Галицького) в управління землі Банату – територію між Дунаєм, Савою та Моравою. Після смерті Ростислава Михайловича банами Банату були його сини Михайло та Бейла.

Дружні ресурси
Ідея та створення сайту - Haidamaka